The Files of Young Kindaichi (2022)

Next episode

May 22, 2022

Last episode

May 15, 2022

Cast

Shunsuke Michieda

Moka Kamishiraishi

Ikki Sawamura

Iwasaki Taisho

Karen Otomo

Kanata Hosoda

Genre

Drama

Mystery